PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
CLUBSTRIID 2018 CLUBSTRIID 2018

Hallo allemaal  !!!!!

Vrijdagavond 2 februari hadden wij de jaarlijkse clubstriid. We moesten tegen de clubs uit de regio. We moesten opdrachten doen zoals; ik hou van Holland Quiz, woorden spellen, foto’s van de alle provincies raden en huizen bouwen van kartonnen dozen. Ook moesten we het dorp in om spullen op te halen; zoals Friese doorlopers, klederdracht, klompen en een elfstedenkruisje. En ook om een rol pepermunt te ruilen en/of verkopen voor een goed doel. Dit doel was een kindertehuis in Wit-Rusland.

We hebben in een half uur tijd € 55,00 opgehaald. Toen we klaar waren met de opdrachten moesten we ongeveer een uurtje wachten op de uitslag. Daarna hebben we nog leuke spelletjes gedaan zoals weerwolven. Toen we de uitslag kregen bleek het dat we eerste zijn geworden van de regio.

Wij  vonden het super leuk!!!

Groetjes Tessa Fekkes en Esther Folkerts.
                                                                                                               meer foto's;

lees meer »
 
EVEN VOORSTELLEN

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Hieke Plantinga en op 2 september, in de afscheidsdienst van ds. Boomsma, zal ik worden bevesti gd als kerkelijk werker in de protestantse gemeente te Koudum. Mijn taak zal voornamelijk bestaan uit (crisis)pastoraat, met alles wat daarbij hoort. Mijn aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, daarna hoopt de kerkenraad dat een nieuw te beroepen predikant het weer van mij over kan nemen. Omdat ik half september een week als vrijwilliger meega met een vakantieweek van het Vakantiebureau, is het de bedoeling dat ik eind augustus al begin met mijn werk in Koudum.
 
Jentsje Fekkes schreef al dat ik goed bekend ben in de regio. Dat klopt. Ik ben namelijk opgegroeid in Hindeloopen en na mijn huwelijk met Johannes Plantinga verhuisd naar zijn ouderlijke boerderij midden in het dorp Parrega. Daar zijn onze drie zoons geboren. Twintig jaar geleden zijn we verhuisd naar ‘de romte fan it lân fan wyn en wetter’ van It Heidenskip, waar het melkveebedrijf werd voortgezet. Inmiddels wonen onze zoons (bijna) allemaal op zichzelf en zijn we sinds vorige maand pake en beppe van een prachtige kleindochter.
Voor de geboorte van onze oudste zoon was ik medisch analiste, daarna met plezier en liefde huismoeder tot de kinderen naar school gingen en vervolgens tien jaar lang taxichauffeur. Het mooiste van deze baan waren de contacten met mensen in allerlei situaties en levensfases, maar tegelijk ontstond er een verlangen naar meer verdieping. Daarom begon ik met de deeltijdopleiding HBO-theologie aan de NHL te Leeuwarden. In 2010 slaagde ik voor de specialisatie Godsdienst Pastoraal Werk en kreeg ik mijn eerste aanstelling als kerkelijk werker in de Gasthuiskerk te Bolsward. Twee jaar later kwam daar de protestantse gemeente te Workum bij. In beide gemeentes bestaat mijn werk voornamelijk uit ouderenpastoraat. Omdat ik nu in Koudum ga werken, stop ik per 1 september in Bolsward.
 
Het bijzondere en mooie van het pastoraat is dat je niet alleen reisgenoot bent op een stukje van de levensweg en zo mag delen in lief en leed, maar ook dat je samen mag zoeken en tasten naar woorden en beelden van geloof, hoop en liefde.
 
Ik zie er naar uit om u/jou het komende jaar te ontmoeten!
 
Hieke Plantinga-Folkertsma
 

 
gezinsondersteuners gezocht! gezinsondersteuners gezocht!

 
Afscheid ds. Boomsma Afscheid ds. Boomsma

LIEVE, LIEVE MENSEN,
 
Wat een indrukwekkend afscheid heb ik op 2 september mogen meemaken! De gemeentezang, het spel van Geeske op het orgel en Wouter op de trompet, de zang van Irop, de mooie woorden. Het was meer dan ik me had kunnen voorstellen.
Ik heb een zegenrijke tijd gehad in Koudum. De diensten konden altijd doorgang vinden, en er waren veel mooie en bijzondere bij. De diensten met Kerst, Pasen en Pinksteren. Doop – en Avondmaalsdiensten. School / gezinsdiensten, jongerendiensten en alternatieve diensten. Liedboekzondagen en Iepen Sneinen. Mooie gesprekken tijdens de leerhuisavonden en ontmoetingsavonden. De huiskamergesprekken. Het samen zoeken naar God in de stilte.
De persoonlijke ontmoeting heb ik altijd als het meest waardevol ervaren. Daarin was God soms voelbaar aanwezig. Onder de indruk ben ik van de inzet van zoveel mensen om de kerkgemeenschap in stand te houden en te bewaren voor de toekomst. Ik hoop en bid dat die er zullen blijven komen.
Een periode is afgesloten, een tijd van lief en leed gedeeld. Onze wegen zijn uiteen gegaan. Wij wonen nu in IJlst, Croleskwartier 134 en zijn, als je dit leest en alles volgens plan is verlopen, in Nes Ammim in Israël aangekomen. Hier helpen we met andere vrijwilligers de oecumenische gemeenschap die hier leeft en werkt. Op 30 december hopen we weer op vaderlandse bodem terug te keren.
Ook namens Annemarie hartelijk dank voor alles en wij wensen jullie alle goeds en zegen. Ook veel sterkte en succes in het proces op zoek naar een nieuwe voorganger.
God zij met jullie allemaal!
 
Coos
filmpje alle foto's;

https://youtu.be/-9jIQNDQzME

 
ontmoetingsavond 31 oktober ontmoetingsavond 31 oktober

Verslag ontmoetingsavond 31 oktober 2017.
 
met kennisgeving afwezig: Wiep de Boer, Hannie Jongsma, Andries Wester.
Aanwezig: 35 gemeenteleden.
 
De voorzitter Hans Karper opent de bijeenkomst met het lezen van een gedeelte uit Galaten 6, brieven die Paulus stuurde ter bemoediging van de gemeente in Galatië. De inhoud kan ook voor ons spreken. Daarna vraagt hij een zegen over dit samenzijn.
Voorzitter memoreert nog het interim voorzitterschap van IJnte Kooistra van voor de zomer en bedankt hem daarvoor.
Daarna doet hij mededeling over het jeugdwerk d.w.z. het niet kunnen verlengen van het contract van jeugdwerker Janny Lijzenga. Iedereen heeft dit inmiddels in kerknieuws kunnen lezen: dit heeft niets met het functioneren te maken maar verlengen betekent een vast contract en bovendien is er nog een onderzoek gaande door werkgroep Fjoer omtrent een visie voor de toekomst wat ook weer met personele invulling heeft te maken. Wel is dit besluit met pijn in het hart genomen. Er wordt nu naarstig gezocht naar een tijdelijke oplossing. Verder deelt de voorzitter mee dat er voortekenen zijn die meer druk geven op de exploitatie. De begroting is in bespreking bij beheer. 
 
Het verslag van de vorige keer (9 mei 2017) wordt voorgelezen. Reacties hierop: hoe zit het met bord 1860? Deze wordt niet verplaatst naar de toren, het is een waardevol bord en het klimaat in de kerk is beter dan in de toren. Verder wordt nog opgemerkt dat de zinsnede over decharge verlenen wel correct moet worden weergegeven. De vergadering verleent decharge.
 
Een korte lezing wordt gegeven door de scriba over de ontwikkelingen op het landelijke terrein. Op veel plaatsen kraakt het kerkelijk leven in al zijn voegen. Er is sprake van een teruglopend ledental maar ook is er de vraag waar draait het om in het kerk/gemeente zijn. De landelijke organisatie heeft dit voortvarend opgepakt door het aanbieden van een visienota met daaruit voortvloeiend het aanbod om hiermee aan de slag te gaan in het land. Verschillende bijeenkomsten zijn er geweest. Kernvraag is daarbij: "hoe sta jezelf in het geloof en hoe geef je daar handen en voeten aan". Verder worden allerlei initiatieven gestimuleerd in het land in het kader van pioniersplekken. Kerk en gemeentevorming op vele verschillende manieren.
Verder is de landelijke regelgeving eenvoudiger gemaakt, ook is er gesnoeid in de personele bezetting.
 
Vervolgens geeft de voorzitter een kort overzicht en toelichting over de ontwikkelingen in onze gemeente m.n. de reden van het inzetten van de werkgroep Fjoer. In kerknieuws wordt  de gemeente  hiervan op de hoogte gehouden. De werkgroep heeft haar eerste werkvergadering gehad en men richt zich eerst op het verzamelen van gegevens en de vraagstelling wat willen we weten en op wat voor manier. Namens de kerkenraad is er een stuurgroepje die de vinger aan de pols houdt, medio volgend jaar moet er een uitslag zijn.
Naar aanleiding van deze inleiding gaat de vergadering in groepjes een kort gesprek aan over de vraag: "wat zegt jullie dit proces van Fjoer". Vervolgens wordt dit plenair gedeeld: het is nog vaag, geen idee wat we kunnen verwachten, wat spreekt de jeugd aan, is geld belangrijk, is het meer dan alleen naar de kerk gaan, het gaat om jeugd en ouders, wie "bedient "wie, jeugdwerk met naburige gemeenten, in ieder geval overleg met naburige gemeenten, verlies niet de ouderen.  Fjoer houdt in elan, hoop voor de toekomst, er spreekt spirit uit.
De voorzitter zegt toe dat de gemeente op de hoogte zal worden gehouden.
 
Dan is er een algemene rondvraag: van Berge doet een pleidooi voor meer stijl bij het lopend avondmaal zoals het ontvangen van het brood. Bijvoorbeeld met open hand. Is dit aan te bevelen of heeft een ieder zijn eigen stijl (komt zoals hij of zij is). Bij de beker zou bijvoorbeeld de diaken kunnen zeggen "de beker der dankzegging" De Jong ziet ook de uitnodiging door de diaken graag terugkomen. Mobach pleit voor het meer naar voren gaan zitten in de kerk en niet allemaal achterin. Faber vraagt of het scherm ook hoger kan en Hoekema pleit ook voor meer stijl bij het avondmaal en doet een suggestie om de rijdende kapstok achterin tussen de pilaren te plaatsen, heeft veel voordelen: alles schuift wat naar voren, achterste mensen zitten yn e 'lijte en bij het jas aantrekken heb je meer ruimte. 
 
Na de pauze stond  Luther centraal en dat kon ook niet anders op deze dag.  In een korte film werd zijn leven en werken geschetst en daarna voorzien van toelichting. En verrassend genoeg  verscheen hij aan het eind van de avond in levende lijve en hield de aanwezigen met bepaalde humor een aantal prikkelende stellingen voor.  Deze 95 prikkels geschreven door Rikkert Zuiderveld kreeg een ieder mee naar huis.  Een geslaagde avond. De laatste stelling geven we u even mee:                   
                 
           "Om één te zijn, hoeft men het niet over                                              alles eens te zijn"
 

 
ISRAEL REIS ISRAEL REIS

Protestantse Gemeente Koudum 8 – 17 april 2019
 
Enige tijd  geleden heb ik met Bert Fluit een gesprek gehad over een reis naar Israël.  Bert gaat namelijk 2  x per jaar als reisleider met een groep mensen naar Israël.
Nu is ervan onze  kerkelijke gemeente al veel belangstelling voor deze reis. Bert heeft een concept programma gemaakt en hij wil hier op zondag 9 september na de kerkdienst  een toelichting op geven.  Als u belangstelling heeft voor deze reis dan bent u vanaf 11 uur welkom in het gebouw op`e Hichte.  Hieronder het concept programma.
 

lees meer »
 
Rapport "In vertrouwen verder"

Rapport "In vertrouwen verder"

Zondag 23 september wordt het rapport “in vertrouwen verder” gepresenteerd na de dienst in

gebouw op ‘e Hichte. Het rapport is op de site alvast te lezen. Zie voor verdere info het kerknieuws.
Open rapport;

/uploads/klant199/files/IN%20VERTROUWEN%20VERDER%2C%20eindrapport%20werkgroep%20Fjoer.pdf
 

 
 

Fryske tsinst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 18-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Beheer
datum en tijdstip 20-12-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.