PKN
Protestantse Gemeente Koudum
 
Werkgroep Pastoraat

Werkgroep Pastoraat

Pastoraat

Om haar taak te kunnen uitvoeren is de gemeente ingedeeld in een aantal wijken, te weten: Centrum, Noord, Zuid, West, Oost en woonzorgcentrum Finke
In de wijken zijn wijkteams gevormd bestaande uit minimaal één ouderling en een aantal pastorale medewerkers. Daarnaast zijn per wijk ook één of meer diakenen werkzaam. De werkgroep bestaat uit ouderlingen, pastorale medewerkers en de predikant.
 
Voorzitter: ds. J.P. Boomsma (predikant)
 Klokslach 26         tel. 0514 522541             e-mail:

lees meer »
 
Werkgroep Diaconaat

Werkgroep Diaconaat

DIACONAAT

BELEIDSPLAN
Diaconie van de Protestantse Gemeente Koudum

De diaconie wil dienstbaar zijn binnen en buiten de gemeente en behulpzaam zijn daar waar materiële of sociale nood is. Tevens heeft zij tot doel de gemeente bewust te maken van ieders diaconale roeping tot   ' omzien naar elkaar', dichtbij en ver weg.

1) Opdracht
* Tot haar taken rekent de diaconie/zendingscommissie:
* Zich in te zetten voor degenen, die door het sociale beleid van de regering tussen wal en schip dreigen te raken;
* Aandacht te schenken aan hen die vanwege levensbedreigende gevaren hun land moeten ontvluchten;
* Aandacht te besteden aan het milieu, zodat ook onze kinderen in de toekomst nog mogen genieten van de aarde die ons ter beschikking is gesteld;
* Geld in te zamelen om de diaconale taken binnen en buiten de gemeente mogelijk te maken. 

2) Functioneren binnen de kerkdienst
Binnen de kerkdienst zijn er verschillende activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen.
Dit zijn:
* Het inzamelen van de gaven van de gemeente
* Bloemen van de kerk
* Avondmaalsvieringen
* Voorbeden (ZWO)
* Activiteiten tijdens speciale diensten zoals laatste zondag kerkelijk jaar, zending en werelddiaconaat zondagen, Pasen, enz.  
* Medewerking verlenen aan diensten in het verzorgingstehuis  
* Het aanwezig zijn bij huwelijken en begrafenissen.
* Al deze activiteiten en taken zullen regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld of geactualiseerd.
* Hiervoor is het van groot belang de ogen en oren goed open te houden.

3) Functioneren binnen de kerkelijke gemeente
Diaconale functies binnen de kerkelijke gemeente zijn:
* Aandacht voor ouderen en zieken (bezoekdienst) 
* Het verspreiden van de Elisabethbode bij ouderen 
* Paasgroet aan gevangenen
* Vakantieweken voor ouderen en zieken
* Boottocht 65+ (werkverband) 
* DIrecte hulpverlening 
* Onder de aandacht brengen van collectes en actie’s
* Vergaderingen diaconie, kerkenraad, evt. moderamen, classis en werkverband bijwonen.
* Voor het uitvoeren van al deze taken beschikt de diaconie over een aantal vrijwilligers.
* De taak van de diaconie is om deze activiteiten actief te volgen en daar waar nodig te ondersteunen en bij te sturen.

4) Functioneren binnen Koudum en omgeving
* De activiteiten van de diaconie binnen Koudum en omgeving zijn in het bijzonder gericht op die groep mensen die aan de rand van de samenleving staat.
* Voor die groep geldt het motto: ‘helpen waar geen helper is’. Onder noodhulp wordt verstaan directe hulp.
* Wij blijven actief kijken naar mogelijkheden om stille armoede binnen Koudum te ontdekken en daar iets aan te doen.

5) Zorg voor Zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk.
* De diaconie heeft als doel de mensen in andere werelddelen materieel en moreel te ondersteunen.
* Binnen de eigen gemeente geven we voorlichting over de projecten die wij steunen.
* Er zijn verschillende manieren waarop diaconale steun gegeven wordt voor aansprekende projecten.
* Voorbeelden hiervan zijn:
* Het financieel steunen van de voedselbank.
* Het verstrekken van leningen aan Oiko- krediet.
* Jaarproject 2016:6) Publiciteit
* Op verschillende manieren probeert de diaconie de gemeenteleden op de hoogte te houden van haar activiteiten.
* In het kerknieuws en het kerkblad staan regelmatig stukjes van de diaconie.
* Bijzondere collecte doelen worden aangekondigd, de opbrengsten daarvan, en andere projecten worden onder de aandacht gebracht.
* Elk jaar wordt er een financieel jaarverslag gemaakt, hierin staat vermeld waar de baten en de lasten naar toe zijn gegaan.
 
 

lees meer »
 
Werkgroep Jeugd Werkgroep JeugdZie Menu-Item Jeugd
 

 
Werkgroep Eredienst

Werkgroep Eredienst

Eredienst

Al eeuwenlang zoeken mensen elkaar op om voor God hun geloof te belijden en daar in woord, gebed, gebaar en lied vorm aan te geven. De werkgroep eredienst vindt haar taak in het zoeken naar mogelijkheden om in het spoor van de traditie de diensten aansprekend en inspirerend te laten zijn voor mensen van nu.

 
Werkgroep Vorming en Toerusting

Werkgroep Vorming en Toerusting

Vorming en toerusting
Leerling in het geloof blijven wij ons hele leven, en iedere tijd stelt weer nieuwe vragen aan de kerk en aan de individuele gelovige. Door met elkaar te spreken over zaken van geloof, kerk en bijbel, en daarbij de tijd te nemen om naar elkaar te luisteren, kunnen wij veel voor elkaar betekenen.

De werkgroep vorming en toerusting bestaat uit de predikant, de kerkelijk werker, en een aantal gemeenteleden uit verschillende leeftijdscategorieën.

ACTIVITEITEN WERGROEP VORMING & TOERUSTING     Tweede seizoenhelft 2016 - 2017  
OPEN HICHTE  OP woensdag  8 februari, 8  maart en 12  april
Op ‘e Hichte is deze dagen opnieuw geopend voor een gezellig gesprek,
een kopje koffie of thee en een spelletje.
Tijd: vanaf  9.30 – 11.30 uur.  Opgeven is niet nodig.
 
MEDITEREN IN DE MARTINIKERK
In de stilte van deze gewijde ruimte Gods aanwezigheid ervaren, is wat we met elkaar zoeken. We doen dat elke laatste donderdag van de maand. We beginnen om  20.00 uur. Iedereen is vrij om te komen. Opgeven is er niet bij.
 
OP US EIGEN WIZE OP DONDERDAG 16 FEBRUARI
.
Ds. Hinne Wagenaar, de initiatiefnemer van Nijkleaster in Jorwerd vertelt en gaat met ons in gesprek over zijn boek ‘Op ús eigen wize’. Door zijn contacten met mensen uit andere culturen ontdekte hij z’n eigen Friese afkomst. Met een aantal verhalen uit het Bijbelboek Handelingen tekent hij de contouren van een eigen Friese theologie.
Plaats: Op ’e Hichte
Tijd: 20.00 uur
Opgeven voor deze activiteit mag, maar is niet noodzakelijk.
 
LEEF VRIJ OP DONDERDAG 2 MAART
Als vrije mensen zijn wij geschapen, maar vaak zijn we een gevangene van onze eigen angsten. Om deze onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan, horen we van Sarianne van Dalen.
Plaats: Op ‘e Hichte
Tijd: 19.45 uur
 
KLEASTERKUIER OP WOENSDAG 19 APRIL
Een vast onderdeel van het programma is het jaarlijkse bezoek aan Sint Radboudkerk van Jorwerd. Na een kort ochtendgebed en het drinken van een kopje koffie wordt de kleasterkuier gehouden. De kleasterkuier is opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding en voert ons door het weidse Friese greidelandschap. Goed schoeisel is aanbevolen. We vertrekken om 8.30 uur vanaf Op ‘e Hichte  en hopen rond 13.30 weer terug in Koudum te zijn.                                                                                                                                                        
Kosten: € 5,- te betalen in Jorwerd en € 2,50 voor de chauffeur.
Het is de bedoeling zelf een lunchpakket mee te nemen, wat gezamenlijk wordt genuttigd.
 
EXCURSIE NAAR HAARLEM op dinsdag 2 mei
De hoofdstad van Noord-Holland heeft een rijke historie. In het centrum staat de indrukwekkende St. Bavokerk met het beroemde Müllerorgel, die we zeker gaan bezoeken. Maar naast het zien van veel mooie dingen hopen we er ook een gezellig dagje uit van te maken. Het vertrek met de bus vanaf Op ‘e Hichte is rond 8.30 uur. Daarvoor is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Rond 18.00 uur hopen we weer terug in Koudum te zijn. De kosten zullen ongeveer €30,- p.p. bedragen.
 
Opgeven voor een of meer activiteiten kan bij
Tineke Munniksma,                                      tel. 522446
Sietske Bootsma,                                         tel. 522527
Sjoerd Agema,                                             tel. 523014
Coos Boomsma,                                          tel. 522541
Tsjibbe Wijnsma,                                         tel. 521822
Of via de mail:                                             

 
Wie zich eerder al heeft opgegeven hoeft dit niet weer te doen.
 
Wij hopen op inspirerende bijeenkomsten en een goede deelname bij alle activiteiten.
 
 

 
Werkgroep Beheer

Werkgroep Beheer

Beheer

De werkgroep beheer vervult een breed pakket aan taken. Het betreft al die zaken die te maken hebben met de financien, het beheer en onderhoud van de gebouwen en van de  begraafplaats bij de kerk. Ook het beheer van het archief is een taak van deze werkgroep.
 
De werkgroep Beheer bestaat uit 5 ouderling-kerkrentmeesters en zoveel vrijwilligers in het beheer als de werkgroep nodig acht.

lees meer »
 
Werkgroep Publiciteit

Werkgroep Publiciteit

Publiciteit

Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn en daarom is het belangrijk te laten zien wie we zijn.
 

 

lees meer »
 
 

kerkdienst
datum en tijdstip 24-06-2018 om 9.30 uur
meer details

Diaconie
datum en tijdstip 26-06-2018 om 20.00 uur
meer details

DB
datum en tijdstip 03-07-2018 om 19.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.